postversturen.com

Bereken en vergelijk post tarieven briefpost, direct mail, drukwerk, huis-aan-huis verspreiding en pakketpost

  Tarieven   Postbedrijven   Offerte Service   CRM   Verpakking   Verspreiding   Uw pakket is?

Disclaimer

postversturen.com is een website van Tinx-IT. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van postversturen.com, is het mogelijk dat de informatie die op postversturen.com wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op postversturen.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van postversturen.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om postversturen.com te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van postversturen.com verkregen is. postversturen.com garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via postversturen.com verkregen informatie. De informatie op postversturen.com wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.